hoek_technotrailer

Over de website

Gebruik van de website

Het gebruik van de website www.technotrailer.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is bestemd voor algemeen gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat op eigen risico.
Ondanks het feit dat de Techno Trailer deze website met veel zorg samenstelt en onderhoudt, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar zijn, kan de Techno Trailer niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Techno Trailer is niet aansprakelijk voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Daarnaast is de Techno Trailer ook niet aansprakelijk voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. De Techno Trailer aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, of wat betreft aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Techno Trailer behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Bescherming persoonsgegevens

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt de Techno Trailer zich ertoe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval verbindt de Techno Trailer zich ertoe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd. Techno Trailer treft hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website technotrailer.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. De term “cookie” komt van “magic cookie”, een bekend concept in de informaticawereld dat de inspiratie vormde voor het idee en de naam van HTTP cookies.

Waarom gebruikt de Techno Trailer cookies?

De Techno Trailer gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.

Wanneer gebruikt de Techno Trailer cookies?

Alle pagina’s van de Techno Trailer-website schrijven of lezen een cookie.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten voor jou niet beschikbaar zijn.